Principal  Vice Principal
Dr. Prasobh G R  Dr. Subash Chandran M P
M.Pharm, Ph.D
M.Pharm, Ph.D